fbpx

เรียกร้องปรับค่าแรงขั้นต่ำเท่ากัน 492 บาท

วันแรงงานแห่งชาติปีนี้ กลุ่มคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยและสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ จัดกิจกรรม “เนื่องในวันกรรมกรสากล” ยื่นข้อเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรี 14 ข้อ ผ่านรองปลัดกระทรวงแรงงาน