fbpx

ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตผู้บริหาร IFEC ยักยอกเงิน

ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตผู้บริหาร IFEC ทุจริตยักยอกเงิน เตือนผู้ถือหุ้น MORE หลังที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าราคาและเงื่อนไขในการเข้าทำรายการไม่เหมาะสมกรณีจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย