fbpx

ก.แรงงาน สำรวจไม่พบกลุ่มผู้ใช้แรงงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา

รมว.แรงงาน เบาใจหลังสั่งสำรวจสถานการณ์ไวรัสโคโรนาในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ยังไม่พบการติดเชื้อ ขณะที่สถานประกอบกิจการตื่นตัวมีมาตรการป้องกัน