fbpx
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อไก่พันธุ์ไข่และวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อไก่พันธุ์ไข่และวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อไก่พันธุ์ไข่และวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดยื่นซองวันที่ 19 ม.ค…

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุง ถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุง ถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุง ถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อบจ.พล.5002…

เทศบาลนครลำปาง ประมูลจ้างก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย ครั้งที่2 โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดยื่นซองวันที่ 19

เทศบาลนครลำปาง ประมูลจ้างก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย ครั้งที่2 โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดยื่นซองวันที่ 19

เทศบาลนครลำปาง ประมูลจ้างก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย ครั้งที่2 โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดยื่นซองวันที่ 19 ม.ค 58  ขอดูรายละเอียดได้ที่…

เทศบาลตำบลละหานทราย ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลละหานทราย จำนวน 12 โครงการ

เทศบาลตำบลละหานทราย ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลละหานทราย จำนวน 12 โครงการ

เทศบาลตำบลละหานทราย ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลละหานทราย จำนวน 12 โครงการ กำหนดยื่นซองวันที่ 19 ม.ค 58 …

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ กำหนดยื่นซองวันที่ 23ธ.ค 57 – 9 ม.ค 58 ขอดูรายละเอียดได้ที่

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ กำหนดยื่นซองวันที่ 23ธ.ค 57 – 9 ม.ค 58 ขอดูรายละเอียดได้ที่

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ กำหนดยื่นซองวันที่ 23ธ.ค 57 – 9 ม.ค 58  ขอดูรายละเอียดได้ที่…

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องควบคุมอุปกรณ์ให้บริการเครื่อข่ายไร้สายพร้อม

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องควบคุมอุปกรณ์ให้บริการเครื่อข่ายไร้สายพร้อม

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องควบคุมอุปกรณ์ให้บริการเครื่อข่ายไร้สายพร้อมโปรแกรมในการบริหารจัดการเครื่อข่าย…

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร สอบราคาซื้อรถตู้โยสารขนาด12 ที่นั่ง ดีเซล ครั้งที่ 2 กำหนดยื่นซองวันที่ 23ธ.ค 57 -8

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร สอบราคาซื้อรถตู้โยสารขนาด12 ที่นั่ง ดีเซล ครั้งที่ 2 กำหนดยื่นซองวันที่ 23ธ.ค 57 -8

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร สอบราคาซื้อรถตู้โยสารขนาด12 ที่นั่ง ดีเซล ครั้งที่ 2 กำหนดยื่นซองวันที่ 23ธ.ค 57 -8 ม.ค 58  ขอดูรายละเอียดได้ที่…

โรงเรียนบ้านเขื่องคำ สอบราคาจ้างรายการปรับปรุงซ่อมแซม รายการอาคารเรียน แบบ สปช.105/29และอาคารเอนกประสงค์ แบบ

โรงเรียนบ้านเขื่องคำ สอบราคาจ้างรายการปรับปรุงซ่อมแซม รายการอาคารเรียน แบบ สปช.105/29และอาคารเอนกประสงค์ แบบ

โรงเรียนบ้านเขื่องคำ สอบราคาจ้างรายการปรับปรุงซ่อมแซม รายการอาคารเรียน แบบ สปช.105/29และอาคารเอนกประสงค์ แบบ 201/26 ประจำปีงบประมาณ 2557…

เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้าน

เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้าน

เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน หมู่ที่5 ครั้งที่2 ต.เขาพัง…

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และอุปกรณ์ต่างๆที่ชำรุด…

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดงประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3 กำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดงประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3 กำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดงประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3 กำหนดยื่นซองวันที่ 26ธ.ค57-8 ม.ค 58 …

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร สอบราคาโครงการตามมาตรการเพิ่มศักยภาพทาง เศรษฐกิจ 2558 จ้างปรับปรุงอาคาร

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร สอบราคาโครงการตามมาตรการเพิ่มศักยภาพทาง เศรษฐกิจ 2558 จ้างปรับปรุงอาคาร

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร สอบราคาโครงการตามมาตรการเพิ่มศักยภาพทาง เศรษฐกิจ 2558  จ้างปรับปรุงอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2558…