fbpx

ย้ำกองทุนดิจิทัล ทุกโครงการต้องคุ้มค่า

“พล.อ.ประวิตร” ประชุมกองทุนดิจิทัล ย้ำทุกโครงการต้องคุ้มค่า จำเป็นเร่งด่วน ขับเคลื่อนศก. สังคมได้จริง สั่งปรับปรุงโครงการต่อยอด 5G รองรับ Phuket Sandbox เสริมท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล 

เร่งพัฒนาดิจิทัลเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศ  

“พล.อ.ประวิตร” ประชุมบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลย้ำกลั่นกรองโครงการของกองทุนรอบคอบ ไม่ให้ซ้ำซ้อนหน่วยงานปกติ บริหารกองทุนรัดกุม โปร่งใส พัฒนาด้านดิจิทัลขับเคลื่อนประเทศ