fbpx

ปตท.กำไรปี 64 กว่า 1.08 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่าตัว

กรุงเทพฯ 17 ก.พ.-ปตท.กำไรปี 64 กว่า 1.08 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่าตัว โดยหลักจากกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นที่เพิ่มขึ้น คาดว่าราคาน้ำมันดิบปี 65 เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 81-86 ดอลลาร์ฯ/บาร์เรล เตรียมเสนอผู้ถือหุ้นลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล และก่อหนี้ 200,000 ล้านบาท ใน 5 ปี (ปี 2565-2569) และจ่ายปันผลครึ่งหลังปี 64 อีกหุ้นละ 0.80 บาท

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. แจ้งผลดำเนินการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ในปี 2564 ปตท. และบริษัทย่อย มีกําไรสุทธิจํานวน 108,363 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 70,597 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 100.0 จากปี 2563 ที่มีกําไรสุทธิจํานวน 37,766 ล้านบาท


สำหรับปี 2564 ปตท. และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขาย จํานวน 2,258,818 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จํานวน 643,153 ล้านบาท หรือร้อยละ 39.8 จากทุกกลุ่มธุรกิจ โดยหลักจากธุรกิจการค้าระหว่าประเทศ และธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น รวมถึงธุรกิจน้ำมัน จากราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวจากปีก่อน

EBITDA ในปี 2564 มีจํานวน 427,956 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 202,284 ล้านบาท หรือร้อยละ 89.6 โดยหลักจากกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก จาก Accounting GRM ที่ปรับเพิ่มขึ้นจากขาดทุน 0.4 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล ในปี 2563 เป็นกําไร 5.1 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล ในปี 2564 รวมถึงส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีกับวัตถุดิบที่ปรับสูงขึ้น ทั้งสายโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ นอกจากนี้ ในปี 2564 มีกําไรสตอกน้ำมันของกลุ่ม ปตท. ประมาณ 46,000 ล้านบาท ตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปี 2563 มีขาดทุนจากสตอกน้ำมันประมาณ 19,000 ล้านบาท ในส่วนของผลการดําเนินงานของธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมปรับเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยหลักจากปริมาณขายและราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติมีผลการดําเนินงานเพิ่มขึ้น โดยหลักจากธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ และธุรกิจจัดหาและจัดจําหน่ายก๊าซฯ ตามราคาขายเฉลี่ยและปริมาณขายเฉลี่ยที่สูงขึ้น รวมถึงธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมีผลการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นจากส่วนต่างราคาซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์น้ำมันดิบและคอนเดนเสทในประเทศที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น


เศรษฐกิจโลกในปี 2565 มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงจากปี 2564 โดยเฉพาะครึ่งแรกของปี จากหลายประเทศกลับมาดําเนินมาตรการควบคุมการระบาดของ COVID-19 ที่เข้มงวดขึ้น การขาดแคลนปัจจัยการผลิต การชะงักงันของห่วงโซ่อุปทานโลก ราคาสินค้าโภคภัณฑ์และราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูง เงินเฟ้อสูงขึ้นมาก ตามรายงานของ IHS ณ เดือนมกราคม 2565 ความต้องการใช้น้ำมันของโลกในปี 2565 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 4.0 MMBD ไปอยู่ที่ระดับ 100.8 MMBD ทั้งนี้ คาดว่าราคาน้ำมันดิบในปี 2565 จะเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 81-86 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล และค่าการกลั่นอ้างอิงสิงคโปร์ คาดว่าจะเฉลี่ยอยู่ที่ 5.4-6.4 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ในปี 2565 เมื่อเทียบกับปี 2564 ในสายโอเลฟินส์ มีแนวโน้มทรงตัวจากการขึ้นใหม่ของกําลังการผลิต แม้ว่าอุปสงค์จะเริ่มฟื้นตัวตามแนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ในขณะที่สายอะโรเมติกส์ มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นตามคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบและแนฟทา ทั้งนี้ ส่วนต่างระหว่างผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์กับแนฟทา มีแนวโน้มลดลงจากอุปทานใหม่ที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน https://www.set.or.th/set/pdfnews.do?newsId=16450517715211&sequence=0

นายอรรถพล กล่าวว่า ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 จะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 จะเสนอที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ ปตท. หนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคต และอนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ของ ปตท. ซึ่งหมายรวมถึงวงเงินการกู้ยืม และ/ หรือการก่อหนี้ของบริษัทย่อย เพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนให้ ปตท. ภายในวงเงินเทียบเท่า 200,000 ล้านบาท ในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2565-2569) เพื่อใช้ในการลงทุน เงินทุนหมุนเวียนทั่วไป หรือทดแทนเงินกู้เดิมที่ครบกําหนดชําระ (Refinance) ซึ่งจะพิจารณาดําเนินการตามวิธีที่เหมาะสมกับสภาวะตลาด โดยกลุ่ม ปตท.ได้จัดเตรียมแผนลงทุน 5 ปี (ปี 2565-2569) วงเงินรวมประมาณ 9.4 แสนล้านบาท รวมไปถึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลประกอบการปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งแรกของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท มีเงินปันผลที่จะจ่ายสําหรับผลประกอบการครึ่งหลังปี 2564 อีกในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์รับเงินปันผลในวันที่ 4 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งหลังปี 2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2565.-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ฝนกระหน่ำแม่ฮ่องสอน น้ำป่าหลากพัดสะพานขาด

ฝนกระหน่ำแม่ฮ่องสอน สะสมกว่า 100 มิลลิเมตร น้ำป่าหลากพัดสะพานขาด ตัดขาดตัวเมืองแม่ฮ่องสอน กับ อ.ขุนยวม รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ และน้ำหลากไหลท่วมบ้านอีกเกือบสิบหลัง พร้อมเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่อง

“ชัชชาติ” ร่วมงานลูกเสือไทย ให้กำลังใจนักโทษลอกท่อวันแรก

ผู้ว่าฯ กทม.สวมชุดลูกเสือร่วมงานวันครบรอบสถาปนาลูกเสือไทย ย้ำพร้อมสนับสนุนชุดลูกเสือ เพราะไม่อยากให้เป็นภาระผู้ปกครอง ให้กำลังใจนักโทษวันนี้ดีเดย์ลอกท่อ ที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่าช่วยระบายน้ำเร็วขึ้น

แจ้งจับแม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง

กลุ่มผู้เสียหายร้องตำรวจ ปคบ. ดำเนินคดีแม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง หลังขายสบู่-เครื่องสำอางให้ นำไปไลฟ์สดขายต่อ โดยไม่ชำระค่าสินค้าตามที่ตกลงกัน มูลค่าความเสียหาย 8 ล้านบาท

รัสเซียถล่มตึกที่พักในยูเครน ตาย 18 คน

เคียฟ 1 ก.ค.- รัสเซียยิงขีปนาวุธถล่มอาคารที่พักในเมืองโอเดสซา เมืองท่าทางตะวันตกเฉียงใต้ของยูเครนในเช้าวันนี้ ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 18 คน หนึ่งวันหลังจากรัสเซียถอนกำลังออกจากเกาะยุทธศาสตร์ในทะเลดำ นายคิริลล์ ทีโมเชนโก รองหัวหน้าทำเนียบประธานาธิบดียูเครนแจ้งว่า ผู้เสียชีวิตมีเด็กรวมอยู่ด้วย 2 คน ขณะที่โฆษกรัฐบาลท้องถิ่นแจ้งว่า มีคนบาดเจ็บ 30 คน สื่อยูเครนรายงาน เป้าหมายของรัสเซียครั้งนี้เป็นอาคารที่พักอาศัยหลายชั้นและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การโจมตีมีขึ้นหลังจากกองกำลังรัสเซียถอนกำลังออกจากเกาะสเนคหรือเกาะงูของยูเครนในทะเลดำเมื่อวันพฤหัสบดี เรือรบรัสเซีย 2 ลำยึดครองเกาะนี้ได้ตั้งแต่เปิดฉากรุกรานยูเครนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ และถูกยูเครนยิงถล่มอย่างหนักนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา รัสเซียอ้างว่า ถอนกำลังเพื่อยื่นไมตรี ขณะที่กองทัพยูเครนอ้างว่า สามารถบีบให้กำลังพลรัสเซียต้องหนีไปด้วยเรือเร็ว 2 ลำ เพราะถูกยูเครนยิงถล่มอย่างหนักทั้งปืนใหญ่และขีปนาวุธ เกาะสเนคตั้งอยู่ในเส้นทางเดินเรือพลุกพล่าน รัสเซียหวังจะใช้เกาะนี้เป็นฐานในการโจมตีเมืองโอเดสซา ซึ่งเป็นท่าสำคัญที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของยูเครน เพื่อล้อมกรอบที่มั่นสุดท้ายของกองกำลังยูเครนที่ปักหลักต่อต้านรัสเซียในแคว้นลูฮันสก์.-สำนักข่าวไทย

ข่าวแนะนำ

ศาลอุทธรณ์สั่งประหารชีวิต “บรรยิน” คดีอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษา

ศาลอุทธรณ์พิพากษาเเก้โทษ ให้ประหารชีวิต “พ.ต.ท.บรรยิน” อดีต รมช.พาณิชย์ จำเลยที่ 1 และ “ณรงค์ศักดิ์” จำเลยที่ 3 ในคดีอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษา ส่วนจำเลยที่เหลืออีก 4 คน จำคุกตลอดชีวิต เเละยกฟ้องในบางมาตรา

ผบ.ทอ.เผยเมียนมาขอโทษ-ล้ำน่านฟ้า

ผบ.ทอ.โต้คำวิจารณ์เอฟ-16 บินรักษาเขตแดนช้า ยันระบบป้องกันทางอากาศดีมาก ผู้บังคับบัญชาระดับสูงตัดสินใจที่ดี ไม่ได้วัดกันที่ความเร็ว ต้องสุขุม รอบคอบ มีเหตุผล พอเหมาะพอควรกับสถานการณ์ 

ภาคเอกชนฝรั่งเศสเชื่อมั่น พร้อมร่วมมือกับไทย

ภาคเอกชนฝรั่งเศส MEDEF International หารือ นายกฯ เชื่อมั่นและพร้อมร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิด และนำไปสู่การยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศภายในปี 2567

ดีเดย์นักโทษลอกท่อ กทม. แก้น้ำท่วม

วันนี้เป็นวันแรกของการปล่อยแถวนักโทษเด็ดขาดมาช่วยลอกท่อ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังใน กทม. โดยกรมราชทัณฑ์ส่งนักโทษกว่า 300 คน จากเรือนจำ 11 แห่ง มาลอกท่อระบายน้ำ นักโทษส่วนใหญ่ดีใจที่ได้ออกมาทำงานนอกเรือนจำ นอกจากจะมีรายได้ ที่สำคัญยังได้วันลดโทษด้วย